slovakczech
VŠETOK TOVAR MÁME NA SKLADE PRIPRAVENÝ K ODOSLANIU
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
(Po-Pi, 8-16)
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 65,00 € a máte dopravu ZADARMO
VOP platné do 25.8.2013

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto VOP  vydáva spoločnosť ROKIJA , s. r. o., so sídlom v Bratislave, Šamorínska ulica 46, PSČ 821 06, IČ: 46000500 , DIČ: 2023184801,  výpis z or,(ďalej len "prevádzkovateľ alebo predávajúci") ktorá je prevádzkovateľom Internetového obchodu www.nafotky.sk (ďalej len "obchod alebo obchod nafotky.sk alebo nafotky.sk")

1.2.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťah medzi kupujúcim a prevádzkovateľom v oblasti predaje tovaru, ktorý je predávaný prostredníctvom internetového obchodu  nafotky.sk.

1.3.Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá odošle prostredníctvom obchodu nafotky.sk elektronickú objednávku na tovar. Kupujúcim je tiež právnická alebo fyzická osoba ktorá odošle objednávku na tovar  na mail info@nafotky.sk alebo uskutoční telefonickú objednávku na tel. číslach prevádzkovateľa. (ďalej len "kupujúci ") Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.(ďalej len "spotrebiteľ ")

1.4. Tovarom sú všetky produkty predávané prostredníctvom obchodu nafotky.sk

1.5. VOP  vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

1.6.Všetky písomnosti a reklamácie budú prevádzkovateľovi doručované na korešpondenčnú adresu: ROKIJA s.r.o., P.O.Box 78, 850 07 Bratislava 57.

1.7.Objednáky sú prijímané nepretržite pričom sú vybavované v poradí v ktorom došli a to v pracovnom čase od pondelka do piatku od 8.30 do 16.30hod.

 

 

2. Objednávanie tovaru, uzatvorenie zmluvy

2.1.Objednanie tovaru prostredníctvom internetového obchodu nafotky.sk, mailom na info@nafotky.sk alebo telefonicky na t.č. 0903215545 je pre kupujúceho záväzné.

2.2.Elektronická, mailová aj telefonická objednávka musí obsahovať meno a priezvisko, adresu, tel. číslo a mail kupujúceho. V prípade ak je kupujúcim právnická osoba musí objednávka obsahovať aj názov spoločnosti, IČO a DIČ kupujúceho.

2.3.Kupujúci je povinný v objednávke uviesť kód tovaru a počet kusov o ktorý má záujem.

2.4.Po zaslaní objednávky cez internetový obchod nafotky.sk bude kupujúcemu doručené potvrdenie o prijatí objednávky. (toto potvrdenie je zasielané automaticky a nie je to potvrdenie o tom že je všetok tovar skladom ale len informácia pre kupujúceho že sme  objednávku dostali a že čaká na vybavenie). Po skontrolovaní  objednávky a preverení dostupnosti tovaru bude kupujúcemu na  mail zaslanie potvrdenie že tovar je skladom a tiež faktúra s údajmi k platbe za objednaný tovar.

2.5.Pri mailovej alebo tel. objednávke elektronickú objednávku vytvorí prevádzkovateľ a uvedie do nej všetky získané údaje od kupujúceho (meno, adresu, mail,tel...). Následne bude kupujúcemu doručené potvrdenie ako je uvedené v bode 2.4. tohto článku.

2.6.Všetky prijaté elektronické, mailové aj telefonické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú pre prevádzkovateľa záväzné. Objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou po zaslaní potvrdenia že všetok objednaný tovar je skladom a faktúry k objednanému tovaru. Toto potvrdenie a faktúru odošle predávajúcu najneskôr v najbližší pracovný deň od prijatia objednávky.

 

3.Storno objednávky a Odstúpenie od zmluvy

3.1.Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku  bez poplatku   v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné stornovať  telefonicky alebo e-mailom . Potvrdenie stornovania objednávky zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom.

3.2.V prípade, ak nebudem môcť  predávajúci dodať tovar ktorý kupujúci objednal má predávajúci  právo stornovať  objednávku ( čiastočne alebo celú) a to písomne e-mailom. V prípade ak už bola zaplatená záloha za tovar tá bude vrátená na účet kupujúceho a to do 3 dní od stornovania  objednávky.

3.3.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Od zmluvy je možné odstúpiť preukázateľným spôsobom - písomne alebo e-mailom. Toto právo Vám vyplýva zo zákona o zásielkovom predaji. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na korešpondenčnú adresu spoločnosti.

3.4.Tovar, na ktorý sa odstúpenie vzťahuje je potrebné zaslať ako doporučenú zásielku /nie na dobierka/ na adresu ROKIJA s.r.o., P.O.BOX 78 850 07 Bratislava 57. V zásielke prosím priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. Ak bola platba za tovar uhradená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 10 pracovných dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

3.5.Ak si zákazník uplatní právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru má dodávateľ právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru (tým sa rozumie náklady na rozbalenie tovaru, kontrolu či je v poriadku - čisté nepoškodené, kompletné, za zaevidovanie tovaru späť do systému, naskladnenie, vystavenie opravnej faktúry, vrátenie peňazí zákazníkovi, vrátenie tovaru späť do predaja) Táto čiastka bude zahrnutá do opravného dokladu ktorý bude vystavený a zaslaný kupujúcemu. Vrátenie tovaru predávajúcemu je na náklady kupujúceho.

3.6.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar na ktorom vidieť znaky používania  alebo  je tovar poškodený či nekompletný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

 

4.Cena tovaru, úhrada za tovar

4.1.Všetky ceny tovarov uvedené v internetovom obchode nafotky.sk sú konečné vrátane DPH. Ide o ceny maloobchodné.

4.2.Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

4.3.Uvedená cena pri tovare je cena konkrétneho tovaru za kus bez ceny poštovného.

4.4.V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 15% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

4.5.Kupujúci uhradí platbu za objednaný tovar  niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) Bankovým prevodom alebo vkladom na účet pred prevzatím tovaru.

Predávajúci rezervuje  tovar pre kupujúceho maximálne  5 pracovných dní odo dňa odoslania faktúry kupujúcemu. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má predávajúci právo  po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

b) Dobierkou (prostredníctvom Slovenskej pošty) alebo osobne v hotovosti pri prevzatí tovaru.

4.6.Ak máte záujem o predaj nášho tovaru vo vašom kamennom prípadne internetovom obchode prosím kontaktujte nás telefonicky alebo mailom  vaša objednávka bude upravená o veľkoobchodnú zľavu. Prosím pozrite si podmienky pre veľkoobchodný nákup v časti VEĽKOOBCHOD.

 

5. Dodacie podmienky a cena poštovného

5.1.Za dodanie tovaru sa považuje jeho odovzdanie kupujúcemu alebo odovzdanie tovaru na prepravu prvému prepravcovi.

5.2.Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo Zásielkovne a to maximálne do 4 pracovných dni od pripísania platby na náš účet alebo maximálne do 4 pracovných dní od odoslania potvrdenia že je tovar skladom ak ste zvolili platbu na dobierku.

5.3.Ak si kupujúci zvolí doručenie tovaru Slovenskou poštou, po odoslaní bude predávajúci  informovať kupujúceho mailom v ktorom bude uvedený presný dátum odoslania aj podacie číslo balíka.

5.4.Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa.

5.5.V prípade ak si kupujúci neprevezme zásielku a tá bude vrátená predávajúcemu je možné požiadať o opätovné zaslanie. V takomto prípade bude opätovné zaslanie realizované až po úhrade za tovar na účet predávajúceho  s tým že kupujúcemu bude naúčtovaná úhrada za vrátenie balíka podľa taríf Slovenskej pošty a manipulačný poplatok vo výške 1,4e. Táto suma bude pripočítaná k celkovej výške faktúry.

5.6.K celkovej cene objednávky bude pripočítané poštovné podľa aktuálneho cenníku ktorý si môžete pozrieť TU.

 

6. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

6.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.2.Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným  užívaním na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou alebo uskladnením.

6.3. V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.

6.4. Kupujúci  má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dní od dátumu doručenia v neporušenom stave vid odstavec 3 VOP.

6.5. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

6.6. Reklamovať tovar je potrebné písomne (poštou) alebo e-mailom. Následne doručiť reklamovaný tovar  vrátane faktúry predávajúcemu .

6.7. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď  v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne prostredníctvom pošty alebo emailom.

6.8. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou.

6.9.V prípade poškodenia tovaru prepravcom nás prosím kontaktujte, ďalej prebieha reklamácia podľa reklamačného poriadku daného prepravcu.

 

7. Ochrana osobných údajom

7.1.Vaše osobné údaje sú pre nás dôverné a neposkytujeme ich iným subjektom.

7.2.Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

7.3. Kupujúci nákupom v eshope nafotky.sk  vyjadrujete súhlas s VOP. Kupujúci súhlasí so zasielaním informačných ponúk o akciách, novinkách, zľavách a pod. na mail ktorý uviedol v objednávke tovaru (prípadne v registrácii). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na našu adresu info@nafotky.sk

 

8. Záverečné a prechodné ustanovenia

8.1. Odoslaním elektronickej, mailovej alebo tel.  objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania  objednávky.

8.2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s VOP a že s nimi súhlasí.

8.3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

8.4. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

 

Tieto VOP sú platné od 2. 2. 2011. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ich  bez predchádzajúceho upozornenia.

UPOZORNENIE:

Farebnosť fotografií je približná. Záleží vždy na individuálnom nastavení Vášho monitoru.

Novinky z nášho eshopu - blog

NOVINKY - MAREC 2022
NOVINKY - MAREC 2022
Fotorámiky na stenu aj na poličku.... Všetky novinky už na sklade s možnosťou objednať. čítať celé
NOVINKY - FEBRUÁR 2022
NOVINKY - FEBRUÁR 2022
Nové fotoalbumy od spoločnosti Goldbuch. čítať celé
Objednávky s doručením do Vianoc
14.12.2021 Ostatné
Objednávky s doručením do Vianoc
Fotoalbum a fotorámik Vianočný darček pre každého. čítať celé
NOVINKY - AUGUST 2021
NOVINKY - AUGUST 2021
Nové fotorámiky od spoločnosti Mascagni. čítať celé
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Zasielame maximálne raz za mesiac. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

 

 

 

 
 

Ako funguje

zasúvací fotoalbum?

 

Ako funguje

samolepiaci fotoalbum?

 

Ako funguje

fotorožkový fotoalbum?

 


 

© 2011 – 2021 nafotky.sk